Sign In

Karthika Damodara Stotram in English | Free PDF Download

Karthika Damodara Stotram in English | Free PDF Download

Reading Time: < 1 minute

matsyaakRutidhara jayadEvEsha
vEdavibhOdaka kUrmasvarUpa|
mandaragiridhara sUkararUpa
bhUmividhaaraka jaya dEvEsha|| 1 ||

kaanchanalOchana naraharirUpa
duShTahiraNyaka bhanjana jaya bhO|
jaya jaya vaamana balividhvaMsin
duShTakulaantaka bhaargavarUpa| 2|

jayavishravasa: sutavidhvaMsin
jaya kaMsaarE yadukulatilaka |
jayavRundaavanachara dEvEsha
dEvakinandana nandakumaara || 3 ||

jayagOvardhanadhara vatsaarE
dhEnukabhanjana jaya kamsaarE |
rukmiNinaayaka jaya gOvinda
satyaavallabha paanDava bandhO || 4 ||

Kagavaravaahana jayapIThaarE jaya
murabhanjana paarthasaKEtvam |
bhoumavinaashaka durjanahaarin
sajjanapaalaka jayadEvEsha || 5 ||

shubhaguNagaNapUrita vishvEsha
jaya puruShOttama nityavibOdha |
bhUmibharaaMtaka kaaraNarUpa
jaya Karabhanjana dEvavarENya || 6 ||

vidhibhavamuKasura satatasuvandita
sachcharaNaambuja kanjasunEtra |
sakalasuraasuranigrahakaarin
pUtanimaaraNa jayadEvEsha || 7 ||

yadbhrUvibhrama maatraattadidaM
aakamalaasana shambhuvipaadyam |
sRuShThisthitilayamRuchchatisarvam
sthiracharavallabhasattvam jayabhO|8|

jaya yamalaarjunabhaMjanamUrtE
jaya gOpIkuchakuMkumaaMkitaaMga |
paaMchaalI paripaalana jaya bhO
jaya gOpIjanaraMjana jaya bhO || 9 ||

jaya raasOtsavarata lakShmIsha
satata suKaarNava jaya kanjaakSha |
jaya jananIkara paashasubaddha
haraNaannavanItasya surEsha || 10 ||

baalakRIDanapara jaya bhO tvam
munivaravanditapaada padmEsha |
kaaliyaphaNiphaNa mardana jaya bhO
dvijapatnyarpita matsivibhOnnam||11||

kShIraambudhikRutanilayana dEva
varada mahaabala jaya jayakaanta |
durjana mOhaka buddhasvarUpa
sajjana bOdhaka kalkisvarUpa || 12 ||

jaya yugakRut durjana vidhvamsin
jaya jaya jaya bhO jaya vishvaatman | 13 |

iti mantram paThannEva kuryaannIraajanam budha: |
GaTikaadvayashiShTaayaam snaanam kuryaadyathaavidhi | 14 |

anyathaa narakam yaati yaavadindraashchaturdasha |
iti shrI kaartIka daamOdara stOtram sampUrNam || 15 ||

iti shrI pancharaatraagamE hamsabrahma samvaadE
shrI kaartIka daamOdara stOtram sampUrNam| 16 |