Sign In

Venkatesha Prapadye Lyrics Kannada | Free PDF Download

Venkatesha Prapadye Lyrics Kannada | Free PDF Download

Reading Time: < 1 minute

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್‍ಕ್ಷಾಂತಿಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲಭಾಶ್ರಿತಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨ ||

ಆನೂಪುರಾರ್ಪಿತಸುಜಾತಸುಗಂಧಿಪುಷ್ಪ-
-ಸೌರಭ್ಯಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ |
ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭವನೇಽಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩ ||

ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿಸಮುದಿತ್ವರಸಾಂದ್ರರಾಗ-
-ಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರಸರೋರುಹಸಾಮ್ಯವಾರ್ತಾಮ್ |
ಸಮ್ಯಕ್ಷು ಸಾಹಸಪದೇಷು ವಿಲೇಖಯಂತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ರೇಖಾಮಯಧ್ವಜಸುಧಾಕಲಶಾತಪತ್ರ-
-ವಜ್ರಾಂಕುಶಾಂಬುರುಹಕಲ್ಪಕಶಂಖಚಕ್ರೈಃ |
ಭವ್ಯೈರಲಂಕೃತತಲೌ ಪರತತ್ತ್ವಚಿಹ್ನೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೫ ||

ತಾಮ್ರೋದರದ್ಯುತಿಪರಾಜಿತಪದ್ಮರಾಗೌ
ಬಾಹ್ಯೈರ್ಮಹೋಭಿರಭಿಭೂತಮಹೇಂದ್ರನೀಲೌ |
ಉದ್ಯನ್ನಖಾಂಶುಭಿರುದಸ್ತಶಶಾಂಕಭಾಸೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೬ ||

ಸಪ್ರೇಮಭೀತಿ ಕಮಲಾಕರಪಲ್ಲವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಂವಾಹನೇಽಪಿ ಸಪದಿ ಕ್ಲಮಮಾದಧಾನೌ |
ಕಾಂತಾವವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಸೌಕುಮಾರ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹೀತದನುರೂಪನಿಜಾನುಭಾವ-
-ನೀಲಾದಿದಿವ್ಯಮಹಿಷೀಕರಪಲ್ಲವಾನಾಮ್ |
ಆರುಣ್ಯಸಂಕ್ರಮಣತಃ ಕಿಲ ಸಾಂದ್ರರಾಗೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೮ ||

ನಿತ್ಯಾನ್ನಮದ್ವಿಧಿಶಿವಾದಿಕಿರೀಟಕೋಟಿ-
-ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತದೀಪ್ತನವರತ್ನಮಹಃಪ್ರರೋಹೈಃ |
ನೀರಾಜನಾವಿಧಿಮುದಾರಮುಪಾದಧಾನೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೯ ||

ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದೇ ಪರಮ ಇತ್ಯುದಿತ ಪ್ರಶಂಸೌ
ಯೌ ಮಧ್ವ ಉತ್ಸ ಇತಿ ಭೋಗ್ಯತಯಾಽಪ್ಯುಪಾತ್ತೌ |
ಭೂಯಸ್ತಥೇತಿ ತವ ಪಾಣಿತಲಪ್ರದಿಷ್ಟೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೦ ||

ಪಾರ್ಥಾಯ ತತ್ಸದೃಶಸಾರಥಿನಾ ತ್ವಯೈವ
ಯೌ ದರ್ಶಿತೌ ಸ್ವಚರಣೌ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತಿ |
ಭೂಯೋಽಪಿ ಮಹ್ಯಮಿಹ ತೌ ಕರದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೧ ||

ಮನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕಾಲಿಯಫಣೇ ವಿಕಟಾಟವೀಷು
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಶಿಖರೇ ಶಿರಸಿ ಶ್ರುತೀನಾಮ್ |
ಚಿತ್ತೇಽಪ್ಯನನ್ಯಮನಸಾಂ ಸಮಮಾಹಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೨ ||

ಅಮ್ಲಾನಹೃಷ್ಯದವನೀತಲಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಶಿಖರಾಭರಣಾಯಮಾನೌ |
ಆನಂದಿತಾಖಿಲಮನೋನಯನೌ ತವೈತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೩ ||

ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಜನತಾಪ್ರಥಮಾವಗಾಹ್ಯೌ
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಾವಿವ ಶಿಶೋರಮೃತಾಯಮಾನೌ |
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರತುಲಾಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೪ ||

ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಃ ಸತತಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜೇನ
ಸಂಸಾರತಾರಕದಯಾರ್ದ್ರದೃಗಂಚಲೇನ |
ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತೃಮುನಿನಾ ಮಮ ದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯಭಾವೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೇ ತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯತಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ |
ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ |